Zasady rekrutacji

Im wcześniej zostanie przesłany formularz rekrutacyjny, tym niższa będzie kwota jednorazowej opłaty wpisowej

Przesłanie formularza
internetowego

Wypełnij

Spotkanie - rozmowa
kwalifikacyjna

 1. Podstawą przyjęcia do naszej szkoły jest rozmowa kwalifikacyjna.. Rozmowa jest przeprowadzana w obecności wszystkich zainteresowanych tj. Rodziców/Rodzica, Kandydata oraz przedstawiciela szkoły. Podczas rozmowy ustalamy m.in. potrzeby edukacyjne Ucznia oraz zasady współpracy w Technikum Programistycznym „INFOTECH” w Białymstoku.
 2. Rozmowy rekrutacyjne będą przeprowadzane od drugiej połowy stycznia 2021 r., do zapełnienia limitu miejsc w szkole.
 3. Termin rozmowy rekrutacyjnej uzgadniamy indywidualnie, kontaktując się z Państwem telefonicznie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń przesłanych za pomocą formularza on-line.
 4. Wymagane dokumenty w momencie przyjmowania Ucznia do szkoły:
  1. Dwa zdjęcia (jedno w formie papierowej do kwestionariusza, drugie w wersji elektronicznej do mLegitymacji/e-legitymacji)
  2. Karta zdrowia.
  3. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
  4. Wyniki egzaminu gimnazjalisty/ sprawdzianu ośmioklasisty (po otrzymaniu wyników z egzaminów).
  5. Opinia wychowawcy i oceny uzyskane na I semestr, jeśli przyjęcie do szkoły następuje przed zakończeniem roku szkolnego.
  6. Opinia o dysfunkcjach rozwojowych tj. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia (jeśli uczeń taką posiada).
  7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli uczeń takie posiada).
  8. Podpisanie umowy o naukę.
1000 zł

do 14 kwietnia 2021

1200 zł

od 15 kwietnia do 31 maja 2021

1400 zł

od 1 czerwca 2021

490 zł

miesięczne czesne płatne przez cały rok od 1 września 2021

Opłatę wpisowego i czesnego należy wnieść na konto:
Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju: 32 1140 2004 0000 3402 7852 0541 Mbank s.a.
W tytule imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem wpisowe/czesne-miesiąc.

Masz pytania ws. rekrutacji