INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min.4K) i 15 nauczycieli/ nauczycielek (8K) Technikum Programistyczne Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 U i 2 N do końca września 2022 r.

Projekt „INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II” o nr RPPD.03.03.01-20-0228/19 realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (Lider projektu) oraz Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju (Partner projektu) z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Jerzego Bromboszcza 9, 16-020 Czarna Białostocka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Wartość projektu – 2 553 638,10 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 425 956,10 zł

Nr umowy: RPPD.03.03.01-20-0228/19Formy wsparcia w ramach projektu:

1) Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli,
2) Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.:

a) Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów matematycznych kompetencji kluczowych),
b) Zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej
c) Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów językowych kompetencji kluczowych),
d) Zajęcia dodatkowe z informatyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów informatycznych kompetencji kluczowych),
e) Zajęcia dodatkowe z programowania,
f) Koło programistyczne,
g) Biała i zielona szkoła – szkolenie wyjazdowe,
h) Koło zarządzanie programami,
i) Mentoring - zajęcia uwzgledniające indywidualne potrzeby uczniów,
j) Zajęcia z programowania wyrównujące szanse edukacyjne,
k) Zajęcie z matematyki wyrównujące szanse edukacyjne,
l) Zajęcia z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne,
m) Zajęcia z języka polskiego wyrównujące szanse edukacyjne,
n) Współpraca z Radą Przedsiębiorców – spotkania meetupy

3) Działania w projekcie przewidziane dla nauczycieli:

1. Szkolenia Rad Pedagogicznych, planowane tematy:
a) Korzystanie z narzędzi TIK ukierunkowane na kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezp. w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
b) Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów.
c) Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
d) Jak rozwijać potencjał ucznia wykorzystując kompetencje coachingowe nauczyciela?

2. Szkolenia zewnętrzne:
a) Programowanie zwinne

Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie tematyczne.


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 30.09.2022 r.

Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:
-Biurze Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84
frdl-pc@frdl.bialystok.pl
www.frdl.bialystok.pl

-Biurze Realizatora: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok www.technikum.infotech.edu.pl

Projekty:

Projekt PK1 - Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/10/2020 z dn. 07.10.2020 r. na prowadzenie zajęć koła programistycznego i kursu programowania w ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"


Zapytanie ofertowe PK1 - pobierz

Załącznik nr2 PK1 - pobierz

Załacznik nr1 formularz oferty PK1 - pobierz
INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej


Projekt „INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej” o nr RPPD.03.03.01-20-0212/18 realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Jerzego Bromboszcza 9, 16-020 Czarna Białostocka (zwanym w dalszej części „Partnerem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok.

Celem głównym projektu
 jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min. 20 K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (min. 7 K) Technikum Programistycznego Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 uczniów i 2 nauczycieli do końca sierpnia 2021.


Wartość projektu –
 1 323 176,40 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 124 699,95 zł

Nr umowy: RPPD.03.03.01-20-0212/18

Formy wsparcia w ramach projektu:


1. Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli,
2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.:
a. Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów matematycznych kompetencji kluczowych),
b. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów językowych kompetencji kluczowych),
c. Zajęcia dodatkowe z informatyki,
d. Koło programistyczne,
e. Koło – Robotyka,
f. Kurs programowania
g. Biała i zielona szkoła – szkolenie wyjazdowe,
h. Kurs zarządzanie projektami- kurs oraz egzamin z PMP (AGILE) SCRUM- PROFESSIONAL SCRUM MASTER CERTIFICATIONS,
i. Szkolenie z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne,
j. Szkolenie z matematyki wyrównujące szanse edukacyjne,
k. Szkolenie z informatyki wyrównujące szanse edukacyjne,

3. Działania w projekcie przewidziane dla nauczycieli:
a. Studia podyplomowe dla nauczycieli,
b. Szkolenie z prowadzenia eksperymentu edukacyjnego,
c. Szkolenie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie IT oraz matematyczna. Powołana zostanie Rada Przedsiębiorców zrzeszająca firmy branży technologicznej oraz uczniów.


Udział w projekcie jest bezpłatny.


Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

Biurze Projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.pl; www.frdl.bialystok.pl

Biurze Realizatora:
 Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok


REKRUTACJA


Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacja rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie. Formularz rekrutacyjny dostępny u Realizatora Projektu.

Regulamin rekrutacji - pobierz

Zapytane ofertowe z dnia 25.09.2019 r. na wybór Wykonawcy na organizację i realizację Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"- pobierz

Zapytane ofertowe z dnia 15.10.2019 r. na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz wyrównujących szanse edukacyjne dla ucznióww w ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"- pobierz

Zapytane ofertowe z dnia 21 listopada 2019 r. na dostawę komputerów przenośnych do 4 pracowni do Technikum Programistycznego Info Tech w Białymstoku w ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"- pobierz

Zapytane ofertowe z dnia 13.01.2020 r. na wynajem sal szkoleniowych, zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"- pobierz

Zapytanie cenowe z dnia 28.01.2020 r. na transport uczestników projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" na "białą szkołę" - pobierz

Zapytanie cenowe z dnia 30.01.2020 r. na prowadzenie zajęć dla uczestników projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" w ramach "białej szkoły"- pobierz

Załącznik nr 1- pobierz

Załącznik nr 2- pobierz


Aktualizacja regulaminu - pobierz