wstecz
logos

INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej

01-10-2019

Projekt „INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej” o nr RPPD.03.03.01-20-0212/18 realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Jerzego Bromboszcza 9, 16-020 Czarna Białostocka (zwanym w dalszej części „Partnerem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min. 20 K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (min. 7 K) Technikum Programistycznego Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 uczniów i 2 nauczycieli do końca sierpnia 2021.
Wartość projektu – 1 337 975,40 zł
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 016 858,32 zł
Nr umowy: RPPD.03.03.01-20-0212/18
Formy wsparcia w ramach projektu:
Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli,

Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.:
 • Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów matematycznych kompetencji kluczowych),
 • Podstawy logiki,
 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów językowych kompetencji kluczowych),
 • Zajęcia dodatkowe z informatyki,
 • Koło programistyczne,
 • Koło – Robotyka,
 • Kurs języka niemieckiego,
 • Biała i zielona szkoła – szkolenie wyjazdowe,
 • Kurs zarządzanie projektami- kurs oraz egzamin z PMP (AGILE) SCRUM- PROFESSIONAL SCRUM MASTER CERTIFICATIONS,
 • Szkolenie z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne,
 • Szkolenie z matematyki wyrównujące szanse edukacyjne,
 • Szkolenie z informatyki wyrównujące szanse edukacyjne,
Działania w projekcie przewidziane dla nauczycieli:
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli,
 • Szkolenie w zakresie umiejętności trenerskich dla praktyków,
 • Szkolenie z prowadzenia eksperymentu edukacyjnego,
 • Szkolenie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.
Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie IT oraz matematyczna. Powołana zostanie Rada Przedsiębiorców zrzeszająca firmy branży technologicznej oraz uczniów.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:
 • Biurze Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl; www.frdl.bialystok.pl
 • Biurze Realizatora: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok
REKRUTACJA

Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacja rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie.