wstecz

Zatrudnimy pedagoga

08-07-2021

Szkoły INFOTECH w Białymstoku poszukują pedagoga szkolnego.

 

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznym środowisku,
 • pracę na pełnym etacie,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym środowisku,
 • zajęcia z uczniami w ogólnodostępnej klasie,
 • możliwość finansowania szkoleń zawodowych,
 • pracę na pełny etat,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie powyżej średniej rynkowej.
 

Od kandydata oczekujemy:

 • ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych z pedagogiki  opiekuńczo-wychowawczej,
 • wykształcenia wyższego z zakresu pedagogiki specjalnej lub ukończenia na studiach wyższych specjalizacji obejmującej tę tematykę, bądź ukończenia studiów podyplomowych dotyczących pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu 
 • doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem/zespołem Aspergera,
 • wysokich umiejętności komunikacyjnych,
 • umiejętności współpracy w zespole 
 

Zakres obowiązków:

 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 
 • umiejętność diagnozowania i rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, TUS lub innych zajęć  specjalistycznych, mających na celu podniesienie jakości funkcjonowania ucznia 
 • prowadzenie dokumentacji szkolnej; dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, sporządzanie IPET,
 • udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomoc w dostosowaniu wymagań odpowiednich  do potrzeb i możliwości  ucznia, monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów, 
 • współpraca z rodzicami , udział w spotkaniach  informowanie ich o postępach ucznia, wskazywanie obszarów do pracy w domu.