Technikum Infotech

Aktualne zapytania ofertowe:

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 17/03/2024:

Projekty realizowane przez INFOTECH

Od 1 stycznia 2022 roku do 1 stycznia 2024r. szkoły Infotech realizują projekt „Bridges. European Recovery Strategies for Education after Covid19”  (nr projektu 2021-1-PL01-KA210-VET-0000 34 50) w ramach programu Erasmus+. Dofinansowanie przyznane przez Komisję Europejską na ten projekt to 60.000 EURO.

MISJA PROJEKTU BRIDGES:
Naszą misją jest zbudowanie „mostów”, które połączą europejskie podmioty sektora edukacyjnego, aby wspierać rozwój uczniów oraz szkół, by mogły pokonać rwącą „rzekę” Covid i bezpiecznie wprowadzić młodzież w dorosłe życie.

Nasz projekt ma na celu wypracowanie przez nas i naszych partnerów z Islandii, Włoch i Rumunii narzędzi oraz  rozwiązań metodycznych i technologicznych , które  pomogą europejskim szkołom wyeliminować lub zminimalizować negatywny wpływ pandemii Covid 19 na proces nabywania kompetencji przez uczniów.  
W ramach projektu Bridges polscy, islandzcy, rumuńscy i włoscy nauczyciele pracują nad stworzeniem „MOSTU CYFROWEGO”, „MOSTU INNOWACJI”, „MOSTU WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO” i „MOSTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Każdy z tych mostów oznacza odrębną strategię wspierania edukacji.

Działania projektowe obejmują również wizyty w krajach partnerskich. W styczniu gościliśmy partnerów projektu w Polsce. Natomiast w marcu pojechaliśmy na Islandię, aby tam budować kolejny „most”.

Szczegóły projektu, materiały edukacyjne i zdjęcia z wizyt dostępne na stronie projektu: https://bridges.infotech.edu.pl 


Recruitment form for the project “BRIDGES. Recovery Strategies for Education
after Covid-19” (Erasmus+)

We are announcing recruitment for participation in the project visit in Italy (Bergamo) in frames of “BRIDGES. Recovery Strategies for Education after Covid-19” project (Erasmus+). The aim of this project activity is to develop recovery strategy for education based on the principles of diversity and social inclusion.

If you are interested in participation, please, fill the form in English and deliver it to 413 room till 12th February 2023. You can also scan it and send to the project coordinator:

iwona.sawicka@infotech.edu.pl

The last section in student questionnaire. Disabled and coming from unprivileged background students will obtain max. 2 points extra. Your answers will be verified on the basis of school documents.

The results of the recruitment will be available till 14 th February 2023 and published on the project website https://bridges.infotech.edu.pl

RECRUITMENT CRITERIA
I. An experience in taking part in European projects 
II. Personal involvement in some activities related to European projects so far 
III. Communication skills in English
IV. If a candidate is disabled he/she obtains extra 1 point
V. If a candidate (in case of students) comes from underprivileged background he/she obtains extra 1 point

VI. Recommendation from the tutor 

Recruitment results „Bridges” project: 

Students:
91817050u   13 points
8194645u     12 points
8874257u     11 points

6961248u     11 points

Reserve list:
8515576u      10 points
9093734u     9 points
8516231u       9 points
8520289u     9 points
8178775u       9 points
10203383u    9 points

9093715u       9 points

 

 

 

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole” korzysta z dofinansowania o wartości 217 161,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 – 30.11.2023

Lider projektu: Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju

Partnerzy Projektu: Politechnika Białostocka oraz GeoCamp Iceland

Projekt ma charakter innowacyjny wskazuje na to przygotowanie nowatorskich oraz jedynych w Polsce kierunków nauczania odpowiadających rzeczywistym potrzebom rynku pracy branży nowoczesnych technologii. Głównym celem projektu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poprawa jakości w edukacji poprzez stworzenie pilotażowych kierunków nauczania w szkolnictwie zawodowym, odpowiadających zapotrzebowaniu na specjalistów z branży IT na rynku pracy.

Cele szczegółowe:
1. Poszerzenie oferty kształcenia w szkolnictwie zawodowym na poziomie średnim i wyższym oraz dostosowanie programu nauczania do bieżących potrzeb rynku pracy w branży IT (przemysł 4.0).
2. Poszerzenie oferty zawodowego kształcenia ustawicznego
3. Rozszerzenie współpracy oraz ponadnarodowa wymiana doświadczeń pomiędzy Islandią i Polską w obszarze: edukacji zdalnej, gamifikacji, budowania relacji pomiędzy biznesem a edukacją.
4. Podniesienie jakości edukacji zdalnej poprzez upowszechnienie narzędzi i metod efektywnego nauczania zdalnego. Grupa docelowa: 10 K i 30 M – kadra dydaktyczna/administracyjna/pracownicy 

Szczegóły projektu i zdjęcia z wizyt dostępne na stronie projektu: https://eog.infotech.edu.pl

INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej

Projekt „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej” o nr RPPD.03.03.01-20-0212/18 realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Jerzego Bromboszcza 9, 16-020 Czarna Białostocka (zwanym w dalszej części „Partnerem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok.
Celem głównym projektu
 jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min. 20 K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (min. 7 K) Technikum Programistycznego Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 uczniów i 2 nauczycieli do końca sierpnia 2021.

Wartość projektu – 1 323 176,40 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 124 699,95 zł

Nr umowy: RPPD.03.03.01-20-0212/18

Formy wsparcia w ramach projektu:

1. Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli,
2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.:
a. Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów matematycznych kompetencji kluczowych),
b. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów językowych kompetencji kluczowych),
c. Zajęcia dodatkowe z informatyki,
d. Koło programistyczne,
e. Koło – Robotyka,
f. Kurs programowania
g. Biała i zielona szkoła – szkolenie wyjazdowe,
h. Kurs zarządzanie projektami- kurs oraz egzamin z PMP (AGILE) SCRUM- PROFESSIONAL SCRUM MASTER CERTIFICATIONS,
i. Szkolenie z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne,
j. Szkolenie z matematyki wyrównujące szanse edukacyjne,
k. Szkolenie z informatyki wyrównujące szanse edukacyjne,

3. Działania w projekcie przewidziane dla nauczycieli:
a. Studia podyplomowe dla nauczycieli,
b. Szkolenie z prowadzenia eksperymentu edukacyjnego,
c. Szkolenie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie IT oraz matematyczna. Powołana zostanie Rada Przedsiębiorców zrzeszająca firmy branży technologicznej oraz uczniów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

Biurze Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.pl; www.frdl.bialystok.pl

Biurze Realizatora: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok

REKRUTACJA

Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacja rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie. Formularz rekrutacyjny dostępny u Realizatora Projektu.

Regulamin rekrutacji – pobierz

Zapytane ofertowe z dnia 25.09.2019 r. na wybór Wykonawcy na organizację i realizację Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej”- pobierz

Zapytane ofertowe z dnia 15.10.2019 r. na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz wyrównujących szanse edukacyjne dla ucznióww w ramach projektu „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej”- pobierz

Zapytane ofertowe z dnia 21 listopada 2019 r. na dostawę komputerów przenośnych do 4 pracowni do Technikum Programistycznego Info Tech w Białymstoku w ramach projektu „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej”- pobierz

Zapytane ofertowe z dnia 13.01.2020 r. na wynajem sal szkoleniowych, zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników projektu „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej”- pobierz

Zapytanie cenowe z dnia 28.01.2020 r. na transport uczestników projektu „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej” na „białą szkołę” – pobierz

Zapytanie cenowe z dnia 30.01.2020 r. na prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej” w ramach „białej szkoły”- pobierz

Załącznik nr 1- pobierz

Załącznik nr 2- pobierz

Aktualizacja regulaminu – pobierzINFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II

Projekt „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II” o nr RPPD.03.03.01-20-0228/19 realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (Lider projektu) oraz Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju (Partner projektu) z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Jerzego Bromboszcza 9, 16-020 Czarna Białostocka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Wartość projektu – 2 553 638,10 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 425 956,10 zł

Nr umowy: RPPD.03.03.01-20-0228/19

Formy wsparcia w ramach projektu:

1) Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli,
2) Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.:

a) Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów matematycznych kompetencji kluczowych),
b) Zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej
c) Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów językowych kompetencji kluczowych),
d) Zajęcia dodatkowe z informatyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów informatycznych kompetencji kluczowych),
e) Zajęcia dodatkowe z programowania,
f) Koło programistyczne,
g) Biała i zielona szkoła – szkolenie wyjazdowe,
h) Koło zarządzanie programami,
i) Mentoring – zajęcia uwzgledniające indywidualne potrzeby uczniów,
j) Zajęcia z programowania wyrównujące szanse edukacyjne,
k) Zajęcie z matematyki wyrównujące szanse edukacyjne,
l) Zajęcia z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne,
m) Zajęcia z języka polskiego wyrównujące szanse edukacyjne,
n) Współpraca z Radą Przedsiębiorców – spotkania meetupy

3) Działania w projekcie przewidziane dla nauczycieli:

1. Szkolenia Rad Pedagogicznych, planowane tematy:
a) Korzystanie z narzędzi TIK ukierunkowane na kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezp. w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
b) Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów.
c) Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
d) Jak rozwijać potencjał ucznia wykorzystując kompetencje coachingowe nauczyciela?

2. Szkolenia zewnętrzne:
a) Programowanie zwinne

Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie tematyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 30.09.2022 r.

Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:
Biurze Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84
frdl-pc@frdl.bialystok.pl
www.frdl.bialystok.pl

Biurze Realizatora: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok www.technikum.infotech.edu.pl

Projekty:

Projekt PK1 – Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/10/2020 z dn. 07.10.2020 r. na prowadzenie zajęć koła programistycznego i kursu programowania w ramach projektu „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej”

Zapytanie ofertowe PK1 – pobierz

Załącznik nr2 PK1 – pobierz

Załacznik nr1 formularz oferty PK1 – pobierz

W ramach projektu „INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II” o nr RPPD.03.03.01-20-0228/19” Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku otrzymało dofinansowanie m.in. na zajęcia pozalekcyjne, staże zawodowe oraz doposażenie oraz utworzenie nowych specjalistycznych pracowni. Zakup był wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To umożliwiło doposażenie pracowni m.in. w: czworonożną platformę kroczącą Edukacyjna + Lidar 3D, Drukarkę 3D Wielofilamentową w zestawie z materiałami eksploatacyjnymi kompatybilnymi do modelu drukarki, Drukarkę 3D Żywicowa w zestawie z materiałami eksploatacyjnymi kompatybilnymi do modelu drukarki, Zestaw do czyszczenia i utwardzania wydruków z żywicy, zestaw czujników IoT, programowalny zestaw do latania, ramię robotyczne z komponentami, projektory, ławki szkolne, krzesła, monitory 24”, laptopy, stoły do pracowni, biurka szkolne, zaawansowane gogle, serwer, kamerę sportową.